د کډوالو په کمپ کې ایسار. فرانسه کې هغه کسان ګورو چې پنا اخیستو ته شېبې شماري. #فرانسه #کډوال