تر الوتکې چټک اورګاډی دا په راتلونکې کې د ډېر چټک سفر نوې وسیله ده، چې سفر څرنګوالی بدلولی شي.