د روسیې د تلویزیون یو خبریال د ژوندۍ خپرونې پر وخت یو چا پر مخ په سوک وواهه. #vossocial