له محمد نبي سره د جعفر هاند د کرکټ بن‌‌‌‌‌‌ډار وګورئ.