په ساختماني چارو کې د روباتونو کارونه د راتلونکي کسوف په اړه بشپړ معلومات د افغانستان د معادنو د څارنې لپاره د دیجیتل سیستم د جوړولو هڅې او د تکنالوژۍ له نړۍ څخه نور په زړه پورې ریپوټونه او معلومات د کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې کتلی شئ.