زموږ د نننۍ نړۍ دا وخت سرټکي دلته لیدلی شئ. بشپړه خپرونه لږ وروسته پر یوټیوب او فېسبوک خپرېږي.