په سویس کې د پیاده تگ تر ټولو اوږد معلق پل. دغه پل چې د الپ غرونو په زړه کې آباد شوی، ٥٠٠ متره اوږد او د ځمکې له سطحې نه ٨٥ متره لوړ دی: #voasocial