د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

رحمان بابا او د سرو سترګو خریدار صوفی

افغان تحرک 21.07.2016 10:02

رحمان بابا وایی:

"که دستا دخاطر مینه په اغیار وي
ستا دپاره د اغیار هم ځما یار وي

هر سړی چه په یو مخ باند مین وي
له یوه مخ یي سل مخ پکار وي

څه به ستا له رقیبانو زه ما نه کړم
دا دستور دي چه له ګل سره خار وي

څو سل خار یي خښ نه شی په ټټر کښی
کله وي چه دبلبل و ګل ته لار وي

سجاده به دساقی د لاري فرش کا
هرصوفی چه دسرو سترګو خریدار وی

په جذبه د عاشقی به لیوني شي
که په قطع افلاطون غند هوشیار وي

په رحمان باندی به هیڅ ملامت نه کا
هر سړي چه ستا له مخ خبردار وی"

--------------------------------------------------------


د بین الافغانی صلح، امنیت، ثبات، ټولنیز عدالت، قانونیت، ترقی او رفاه په هیله