د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

روسیه به حیث میراث دار شوروی سابق باید اقلا پنجصد میلیارد دالر خسارات جنګی به افغانستان بپردازد!

افغان تحرک 19.02.2016 11:26

هر کشوری که از جانب کشوری دیګری و یا از جانب کشور های دیګری متضرر میشود، حق مطالبۀ خسارات جنګی را دارد، پس افغانستان عزیز نیز از این امر مثتسنی نمی باشد!

چرا ما افغانها از کشور های که ما را متضرر ساخته اند و یا هم متضرر تقاضای مطالبات خسارات نکنیم؟

آیا ما افغانها خدای نا خواسته حساب و سنجش را بلند نیستیم و یا اینکه حق خود را ، از راه های قانونی و مروج، از کسی ګرفته نمی توانیم؟

فقط بر اساس یک برآورد بانک جهانی و آن بدون در نظر داشت قربانی شدن هزاران هزار افغان در افغانستان و همچنان بدون در نظر داشت مشکلات و خسارات مهاجرین و آوارگان افغان در سراسر جهان، افغانستان عزیز ما ۲۴۰ میلیارد دالر فقط از ناحیۀ تجاوز مسلحانۀ شوروی سابق و جنگ های وی خسارات دیده است.

آیا خون یک افغان نسبت به سایر افراد جهان کمرنگتر است؟

آیا خون یک افغان هیچ قیمتی ندارد؟

یک افغان هیچ گاهی از دیگر افراد روی زمین بیشتر نیست، اما کمتر هم نیست!

مطالبۀ خسارات جنگی نه تنها باید از میراث دار شوروی سابق صورت گیرد، بلکه از هر کشوری که خساراتی وارد مملکت عزیز ما نموده اند، باید بصورت دقیق ارزیابی سنجش و از راه های مروجۀ قانونی مطالبه گردد، تا از یکطرف جبران خسارات صورت گیرد و از جانب دیگر بقیه کشور های جهان نیز متوجه عمال شان گردند و بدان پی ببرند که افغانستان "ملک بی صاحب" نیست و مردمی دارد که حق و حقوق خود را مطالبه و اخذ می توانند!

چه نیکو خواهد بود که همه قانون دانان محترم، ملی و وطندوست ما لطفا نظریات شان را در رابطه با مطالبات و اخذ خسارات جنگی با مردم شریف ما شریک سازند.

چه نیکو خواهد بود که همه خسارات جنگی چهار دهۀ اخیر، البته با ارزیابی های دقیق علمی، و همچنان در مراحل مختلفه مورد تحقیق قرار گیرند، تا اقلا نسل های آیندۀ ما از اوضاع و حالت بی خبر نمانند و در صورت امکانات از راه های قانونی مطالبۀ خسارات را نمایند!

خسارات جنگی چهار دهۀ اخیر را میتوان مثلا در سه مرحله و یا چهار مرحله مورد بررسی، ارزیابی و سنجش های همه جانبه، دقیق و علمی مطرح نمود:

١. مرحلۀ اول: خسارات جنگی که مربوط به سال های ١٩٧٩ میلادی الی سال های ١٩٩٢ میلادی میباشند.
٢. مرحلۀ دوم: خسارات جنگی که مربوط به سال های ١٩٩٢ میلادی الی سال های ١٩٩٦ میلادی میباشند.
٣. مرحلۀ سوم: خسارات جنگی که مربوط به سال های ١٩٩٦ میلادی الی سال های ٢٠٠١ میلادی میباشند.
٤. مرحلۀ چهارم: خسارات جنگی که مربوط به سال های ٢٠٠١ میلادی تا به امروز میباشند.


افغانستان عزیز کشور مولد سلاح و مولد جنگ نه بوده و نه هم است، پس جنگ افروزانی که در مراحل مختلف و به انواع گوناگون مملکت عزیز و مردم شریف ما را متضرر گردانیده اند، باید از راه های قانونی-حقوقی خسارات جنگی به افغانستان عزیز بپردازند!

در قدم اول مطالبۀ خود را از کشور روسیه که میراث دار شوروی سابق میباشد، باید شروع کنیم، و بعدا یکی بعد دیگر طلب خسارات جنگی از همه کشور های که مملکت عزیز و مردم شریف ما را متضرر گردانیده اند، نماییم!


بدون شک که تسلیم شدن در برابر متجاوزین و نه طلبیدن خسارات جنگی را هیچ افغانی واقعی و صادقی نخواهد پذیرفت!


به امید صلح، امنیت، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه