د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ده سوال از غیر مقلدین/ سلفی ها

محمد ابراهیم تیموری 28.12.2014 12:50

(توجه): کسانی که خود را اهل حدیث و سلفی می گویند دعوی می کنند که «ما فقط قرآن و حدیث صحیح را قبول داریم و اجماع و قیاس مجتهد را دلیل شرعی نمی دانیم، و تقلید و پیروی از علماء اسلام مانند امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل و غیره شرک است و همۀ مقلدین مشرک هستند».

غیر مقلدین/ سلفی ها بجز خود همۀ امت اسلامیه را گمراه می پندارند، و مسلمان سادۀ اهل سنت و جماعت احناف را توسط سوال های بیجای غلط به وساوس و شکوک و شبهات مبتلا می گردانند. این فرقه در شأن امامان مجتهد اسلام گستاخی می کنند و سراسر اوقات خویش را در تبلیغات سوء علیه اهل حق صرف می نمایند.

 

ما اهل سنت و جماعت احناف در دفاع، سوال های ذیل را به خدمت آنها عرضه می داریم و از آنها مطالبه می کنیم تا جواب این سوالات را مطابق اصول خود تنها و تنها از آیت قرآن کریم یا حدیث صحیح صریح غیر معارض پیش کنند، و گفتار یا قیاس کدام عالِم اُمتی را به عنوان جواب پش نموده مرتکب شرکی که خود شان ساخته اند نشوند.

غیر مقلدین/ سلفی ها این نکته را هم به یاد داشته باشند که هر حدیثی که پیش می کنند صحیح بودن آن حدیث را نیز از روی همان دو اصول خود یعنی قرآن و حدیث نبوی باید نشان بدهند، نه از روی گفته ها و نوشته های اُمتی ها، زیرا گفته ها و نوشته های اُمتی ها آیت قرآن یا حدیث نبوی نمی باشد.

 

از برادران اهل سنت ما تقاضا می رود تا این ده سوال را یاد نمایند و توسط آن از فتنۀ غیر مقلدین = سلفی ها برای همیشه در امان بمانند.

 

(سوال اول): شما سلفی ها نماز مُکمَّل خود را از تکبیر تحریمه گرفته تا سلام، به همراه احکام و مسائل آن (یعنی فرایض آن، واجبات آن، سنت های آن، مستحبات آن، مکروهات و تعداد رکعات آن) را از روی آیت قرآن کریم یا احادیث صحیح صریح غیر معارض ثابت کنید.

 

(سوال دوم): پیش  امام شما سلفی ها تکبیر تحریمه (الله اکبر در شروع نماز) را با صدای بلند می گوید و مقتدی های شما آن را با صدای آهسته می گویند. دلیل اینکار خود را از روی آیت صریح قرآن یا احادیث صحیح صریح غیر معارض نشان بدهید.

همچنین اگر پیش امام شما تکبیر تحریمه را با صدای آهسته بگوید و مقتدی با صدای بلند، آیا نماز آنها صحیح می باشد یا باطل؟ جواب آن را از روی آیت صریح قرآن کریم یا حدیث صحیح صریح غیر معارض نشان بدهید.

(ادامه دارد)