د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

قانون شکن را کی نمایندۀ قانون ساخته؟

امین الله، صدیقی 12.08.2014 13:28

درین هیچ جای شک وتردیدی نیست و مثل آفتاب روشن است که در دور اول ودر دور دوم انتخابات که جناب عبدالله به کحمک و یاری جناب معنوی و تقلب سازمان یافته وگسترده در اکثر ولایات کشور وبااستفاده از همه امکانات به هدایت جناب عطا محمد نور، جناب محقق، جناب صالح، جناب قانونی و غیره شرکا و به اجرا درآمدن آن توسط ابزار هایی دردست داشتۀ جناب معنوی، جناب عطا محمد نور، جناب محقق، جناب صالح وجناب قانونی و غیره مهره های جابجاشده در مقامات مرکزی ومحلی حکومتی صورت گرفت، که به جز از رسوایی و شرمساری حاصلی اندکی را دار بود.

تا به کی کذب ودروغ ای غافلین انالله مع الصادقین

موقعیکه جناب معنوی پریشان حال گردید که در دور دوم انتخابات به پیمانۀ دور اول انتخابات به تقلبات وسیع وگسترده موفق نشد، و جلوگیری به عمل امد. متاسفانه درهمان موقعیت زمانی وسروقت باید جلو وقوع تقلب سازمان یافته وگستردۀ ستاد انتخاباتی جناب عبدالله گرفته می شد، که نشد.

زمانی که جناب عبدالله از ناکامی خودش و همچنان ناکامی جناب معنوی، در دور دوم انتخابات مطلع گردید، در همان روز اول ، پرداخت به بد نام ساختن نهاد های دولتی، البته به فکر ان که شاید بتواند از طریق غوغاسالاری مطبوعاتی، تظاهرات ساختگی احساسات عامه جریحه دار ساز و غیره اعمال خلاف قانون و مقررات کشور به مطالبات سیاسی و امتیاز طلبی هایش ره یاب گردد.

درین هم هیچ جای شک وتردیدی نیست که جناب عبدالله با بی احترامی به مقابل رای مردم و با غوغاسالاری های مخصوص اش زیاد تر به فکر مکر وحیله به منظر امریکا ، ملل متحد و کشور های اروپایی، و ریختن اشک تمسا در پای انان بود و است.

بعد از اعلام نتایج ابتدایی با وجود غوغاسالاری های پی هم و اشک تمسا ریزی های متواتر و ابرو ریزانه ستاد اصلاحات وهمگرایی بلخصوص به تحریکات جناب عطا محمد نور، جناب محقق، جناب صالح، جناب قانونی و غیره شرکا فکر نمی کردند که باسیلی از نارضایتی مردم و جامعۀ جهانی مواجه شوند.

جناب عبدالله و گروه بحران ساز او پیش بینی کرده بودند که توسط غوغاسالاری و اشک تمسا ریزی امتیازاتی بدست خواهد اوردند که تا کنون تا اندازۀ هم این کار شان به نفع شخصی چند تن کارا واقع گردیده ، مگر به قیمت ساختار دولت زدایی ، به قیمت بی بها سازی قانون ، به قیمت بلند رفتن نرخ مواد خوراکی مردم مظلوم و بلاخره به قیمت ابرو ریزی در سطحی ملی و بینالمللی.

ای کاش همچو عرقی خجلتی میبود که تا تسلی خاطر مردم مظلوم ، فقیر، رنجدیده و غیور ما می گردید.

-کشانیدن جوانان عزیز، احساساتی، رنجدیده و بیکار وطن درجاده ها ،
-صحنه سازی های "درون خیمه ای" و "بیرون خیمه ای" ،
-پاره کردن عکس ریس جمهوری که تا به چند روز قبل از اعلان نتایج به نزد او تملق وافر می ورزیدند،
-تخریب لوحه های دولتی ، بلخصوص لوحۀ چهارراهی مشهور پشتونستان،
- ایجاد نا ارامی برای زنان و اطفال شهر کابل با فیر های هوایی و زمینی، و غیره اعمال ضد مدنیت ستاد انتخاباتی جناب عبدالله از جمله کوشش های این گروپ محیل به شمار می ایند که بخاطر بدست اوردن چند چوکی دولتی ، بدان روی اوردند.

درست هنگامیکه یک تعداد از فعالین تیم جناب عبدالله فکر می کردند با این اعمال ضد قانونی ایشان، توجه امریکا را به مطالبات سیاسی و امتیاز طلبی های شان جلب نمایند، مردمان صادق و اگاۀ جامعۀ ما به این اعمال خلاف منافع ملی، مضحک و در عین حال زشتی که ازاین گروپ سر می زد، به این گروپ نفرین می فرستیدند.

پس چطور میتوان امروز قانون شکنان را بحیث نمایندۀ قانون توسعه نمود؟

در اثر عدالت خواهی و قانونیت طلبی های مردم شریف ما به مقابل این اعمال قانونشکنانه و نا مشروع جناب عبدالله و شرکایش اعتراضاتی صورت خواهد گرفت ولی واکنش بسیار جدی وهمه جانبه مردم در دفاع از عدالت خواهی و قانونیت طلبی غیر مترقبه خواهد بود.

ومن الله توفیق