د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

حکومت وحدت ملی ویا حکومت 18اختاپوت خونخور

عبدالرووف لیوال 09.08.2014 10:35

ازرفت وآمدجان کیری ودیدار دونامزد طوری استنباط میشود که سرانجام نتیجه ی انتخابات به بٌرد-بٌرد دونامزدتمام شود که درحقیقت ناکامی مطلق خواست مردم وانتخابات افغانستان است وبالای آرای مرد چلیپا کشیدن است .
خواست مردم افغانستان از شرکت در انتخابات آن بود که اعضای حکومت منتخب آینده کسانی باشند که برفساد دولت گذشته خط بطلان کشیده وبرزخمهای شان ملهم بگذارند ، این برای شان مهم نیست که ملهم گذارنده پشتون ، تاجک ،هزاره ، ازبک ویاکسی دیگری باشد ، فعلاً برای مردم کار موثر اهمیت دارد نه اجرای کننده آن ولو مجری مسلمان هم نباشد .
ولی دریغا طوری معلوم میشود که درترکیب حکومت آینده به اصطلاح وحدت ملی بازهم ملت در گرو گان 18اختاپوت تنظیمی خواهد بودکه صرف به منفعت خود وشاخه های اختاپوتی خود میاندیشند این اختاپوت ها که 14 ی آن در تیم اصلاحات وهمگرایی و4 آن درتیم تحول وتداوم شامل هستند ،عملاًمیخواهندتادرحکومت آینده دیسانت وسهم خودراداشته باشند.
 طرفداری جان کیری وغربی ها هم اینست که از26اختاپوتی که هنگام دخول به افغانستان درسال 2011درتبانی با بی 52باایشان همکاری نموده بودند بازهم کاربگیرد که8 آن در قتل های زنجیره یی درافغانستان تااکنون ازبین رفتند ، بازهم روی مصلحت ، ملت افغانستان در گرو این هژده اختاپوت باقیمانده باشد .
درینصورت ما شاهد خواهیم بود که ناکامی وفساد 13سال گذشته دو برابر ،ملت ما هنوز ضعیفتر وچندین برابرپلان مارشال پول به هدر خواهدرفت زیرا شاخه های این اختاپوت در ارکان ثلاثه ی قوای مسلح نیز دارد ریشه میدواند ،که این مسله پاکستانرا هم خوشنود ساخته زیرا آنها دیدند که جوجه های اختاپوت درقصه ی منفعت خود هستند ودفاع مملکت برای شان قصه مفت است ، تاکنون شهدای قهرمان قوای مسلح کلاً افسران وسربازان غیر تنظیمی بوده اند که روان شان شادباشد.
وضمناً چون شاخه های این اختاپوت درزمان جهاد پرورده ی آنها بوده واو دندان گوساله ی خودرا خوبترمیشناسد زود تر میتوانند بحیث اجنت استخباراتی از آنها کارگیرد طوریکه در13 سال گذشته کار گرفتند سند آن جنگ مطبوعاتی دوسال قبل بین محقق وامرالله صالح میباشد.
علت مهم ازدیاد رای اشرف غنی احمدزی نسبت به عبدالله دردوردوم انتخابات هم این بود که برای مردم نمایان شد که در تیم اشرف اختاپوتها بسیار اندک اند.
چاره ی برای مرام وخواست مردم افغانستان آنست که اگر حکومت وحدت ملی هم بوجود میآید ، بیرون از تسلط این18اختاپوت که ملت را گروگان گرفته، باشد وجامعه جهانی وکیری باید بداند که اگراتکای آنها بازهم بالای این 18اختاپوت باشد ، ازین بدتر، سرافگنده تر وناکام تر از افغانستان خارج وافغانستان به ورطه هلاکت خواهند افتید.(فجیع بارتر از عراق )
یک حکومت جوان خارج از حیطه ی اختاپوتها میتوان رنج مردم مارا مداوا نماید ، که ازیک قشر متحد ، کار آگاه ی تمام اقوام افغانستان بوجود بیاید وبه تمام اکناف کشور متحدانه خدمات را ارایه دارد.
هنوز سروقت است که ملت افغانستان نباید حکومت اختاپوتی را بنام حکومت وحدت ملی بپذیرند ، زیرا ((آزموده را آزمودن خطاست)) که مبادا دوباره به مکیدن خون شان خواهد پرداخت .
فعلاً ما افغانها چقدر خورد شده ایم ، مارهبرانی داشتیم که حتی مشوره ی دوستانه ی کرملین را نمی پذیرفت وازخود مردانه وار عکس العمل نشان داد که ما خود ارادیت داریم ولی حال چون موشهای مرده تابع فرمان پشک های خارجی هستیم .
درین جا بخاطری مثال موش وپشک را آوردیم که درینمورد قصه ی موجود هست  وآن طوری که دو موش بالای تقسیم کلچه پنیری جور نمیآمدند ، بلاخره پشکی بالای شان نازل شد گفت (( من عادلانه آنرا بالای تان تقسیم مینمایم ))
پشک کلچه ی پنیررا دونیم ساخت ودردو پله ی ترازو قرار داد ،یک پله ی ترازو که سنگین میشد ،از آن یک لقمه ی بزرگ را بدهن مینمود وباری دیگر که پله ی دگر سنگین میشد از آن هم لقمه ی عظیم می برداشت وبه دهن مینمود بدینسان بلاخره کلچه پنیرخلاص شد و دراخیر پشک هم با موشها حسابی خودرا تمام نمود ، درین قصه پنیرعبارت از آرای مردم است .
اختاپوت  : حیوان ((گنگ بیروت ))جسیم با پنجال های خرطوم مانند وقوی که توسط آن خون حیوانات دیگر را میشفلد.