د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

عمل

نسیم ستوری 15.12.2012 12:57

د ژوند کتاب یم لږ مې ولولـه پـه مـا کې څـه دي
هغه عنوان یم چې دریـاد کـړم په مانا کې څه دي

ما ته بدرنګ وائی زه بـدرنـګ یمه دا ستا په نظر
ځان ته دې وګوره یـو ځلې چې پـه تـا کې څه دي

پـه ورکــو لارو کــې مـنــزل لا چــا مـنـدلـی نــه دی
تـا د تـیـارو لـمـن نـیـولــي سـتـا رڼــا کـې څـه دي

خپله د دروغو په پول ګرځې مــا پـه مــه ګــرځــوه
غوږ کړه راوړندې چې په نن او په سبا کې څه دي

د انــسانــیــت د اوچـــت فــکـــر تـــرجــمــان یــمـه زه
دا ستا په زړه کې ستا په فکر ستا وینا کې څه دي

مـا نسـیـم سـتـوري تـه قیـصـه وکــړلـه سـتا د عمل
سترګې دي خلاصې کړه لږ و ګوره ښکلا کې څه دي