د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

غزل

خوشخال وردگ 19.02.2011 14:36

جگ لاسونه مه وړه به تندی باندی
ما به ژرککړ کړی به بدی باندی
جگ لاسونه مه وړه چی رنځوربه شم
خلک راخبردی پری ترور به شم
زه د یم خوړلی تور پیکی باندی
ما به ژرککړ کړی به بدی باندی
جگه شه دلمرپه شان ځلاوکړه
مړزړه می ژوندی کړه ته خنداوکړه
سور خال دلگولی سپین تندی باندی
ما به ژرککړ کړی به بدی باندی
غیژه کی را پریوزه چی دښکول کړمه
زه دلونی دا توروربل کړمه
لاس ددواړه کیژده زما زړگی باندی
ما به ژرککړ کړی به بدی باندی
وروځی د مهتاب به شان نری ښکاری
ما ته دنیژدی نه ښاپیری ښکاری
ډک جامونه تش کړه زما زړگی باندی
ما به ژرککړ کړی به بدی باندی