د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

حمله ي سايبري اسراييل بر ايران

عبدالرووف 21.01.2011 10:09

با انكشاف علوم ساينسي امروزجنگهاي بوجود آمده كه چند سال قبل تصور آ ن نميرفت .
از جمله جنگ ستارگان-جنگ ستلايت هاي استخباراتي –جنگ سايبري وجنگ الكترونيك
جهت وضاحت بيشتر مطلب به پيشنه ي ميرويم ودرين بك روند تا الحال حملاتي كه بالاي
مراكز اتمي ايران از طرف دستگاه استخباراتي اسراييل (موساد) با پشتيباني امريكاصورت
گرفته روشني مياندازيم.
بتاريخ 29نومبر2010رييس جمهور ايران احمدي نژاد در تهران طي يك كنفرانس مطبو
عاتي خبر داد((ويروس ريانه ي(كامپيوتري) ستكس نيت-محدود سنترفيوزهاي مركزاتمي نطنزرا متاثرساخته كه ساينسدانان مابا انستاليزيشن مهاري درسافت ويركمپيوتر هاموفق
شده اندتا نقيصه را مرفوع سازند)).
ولي درهمين روزوكمي بعد تر ازآن در نزديك پوهنتون شهيدبهشتيدر تهران رييس مركز هستوي ايران مجيد شهر ياري درنتيجه ي انفجار بمب كشته شدوعلوه بر آن يك مقام
عالي رتبه ي وزارت دفاع بنام فريدون عباسي هم شديدامجروح گرديد.
قبل از آن در ماه جنوري سال 2010نيز يك فزيك دان هستوي ايران در حمله ي انتحاري
از بين رفت . حكومت ايران مسوول اين همه اعمال رادستگاه استخباراتي اسراييل(موساد)
در تباني با امريكا دانست.
اين جنگ مرِئي بود كه همه آنرا از طريق تلويزيون ها مشاهده نمودندولي جنگ نا مرئي
همان جنگ سايبري خطر ناك است كه بعدا صورت گرفت و ريكتر هاي اتمي ايران را
ضربه زد. جهت وضاحت موضوع نكات آتي قابل مداقه است .
ويروس كمپيوتري ستكس نيت كه نرم افزاركمپيوتر اتمي رامورد حمله قرار داده ميتواند
براي بار نخست در ماه جولاي 2010بنام ويروس (بلوك ادا) درباز يعني نهاد شركت
امنيتي بلا روس بوجود آمد. گرچه بار اول نبود كه نرم افزار كمپيوترهاي اتمي اخلال
گردد –بلكه كشف اين ويروس بمنظور سفيد كردن ومغشوش ساختن كمپيوترهاي سيستم
توليد اتمي مورد استفاده قرارگرفت وبه آن اصطلاح قانوني (كنترو ل ورديابي ريشه
سيستم ا تمي) دادند.
فلهذا كمپني امنيتي ديجيتل روسي بنام لابراتوار كاس پيرسكي اعلاميه ي رانشرنمودكه
ويروس ستكس نيت اختراع شده ومنحيث سلاح سايبري از آن كار گرفته شده مي تواند
واولين حمله امتحاني جنگ سايبري بالاي تجهيزات اتمي ايران صورت خواهد گرفت-
اينكه از طرف كدام كشور؟- آنهم آشكار بود.
اين ويروس براي بار نخست بالاي سنترفيوزP-1نطنزكه توسط عبدالقديرخان پدراتمي
پاكستان منتاژواز طريق بازار سياه بالاي ايران فروخته شده بود-استعمال گرديد.
بعدا رييس دستگاه اتمي بوشهردر ماه سپتمبر2010به رويتر گفت كه ويروس ستكس
نيت كمپيوترهاي موظفين انرژي اتمي ايران رامصدوم ساخته-كه روز نامه ي ايران
آنرا از زبان رضاتاغيپوروزيرتكنالوژي معلوماتي ايران نقل قول نموده بود-همزمان
وزير معادن وصنايع ايران آقاي محمود ليايي علاوه كرد كه جنگ الكترونيك عليه ايران
براه انداخته شده است.
هكذامعاون وزارت تكنالوژي معلوماتي ايران حامد علي پوراضافه نمودكه حملات وير
وسي با پخش ويروس هاي جديد ادامه دارد وبعدش هم آژانس خبري جمهوري اسلامي
دراخيرماه سپتمبراذعان نمود ((ما درحال پاك نمودن ويروس فوق هستيم )).
بازهم جهت وضوح بيشتر مطلب :
دستگاه اتمي اسراييل دايناموكمپلكس از حدود سه سال پيش به شبيه سازي سنترفيوز
هاي هم مانند ايراني آغاز نموده بودوويروس ستكس نيت رابالاي آن آزمايش مينمود
تابلاخره استنباط آن شد كه ويروس فوق مي تواندبا آسيب پذيري ريانه هاي ايراني
دستور هاي غلط به نرم افزار ارسال نمايدكه سرعت فعاليت ريكتوراتمي را بطي وهم
اختلال درفعاليت ريكترراايجاد نمايدوسيگنل هاي مغشوش كننده را به ريكترها برساند
قابل يادآوريست كه سامان آلات مراكز اتمي ايران از كمپني زيمنس بوده است .
دوشنبه گذشته نيويارك تايمز گذارش داد كه وزارت انرژي امريكا توسط كمپني زمنس
در ايالت آيدهوباتباني تجربه هاي شبه سازي اسراييل توانسته است كه984سنترفيوز
دستگاه اتمي ايران رافلج نمايدوباعث تاخيردربرنامه هستوي ايران شود.
همچنان مايرداگان رييس اسبق دستگاه جاسوسي موساد اسراييل گفت كه حملات
سبوتاژي مؤثر بوده وباعث اختلال دربرنامه هستوي ايران مي باشد .
در نتيجه ايران هرسو دست وپا ميزند از عصبانيت زياد گاهي مردم بيچاره افغانرا
تحريم اقتصادي مينمايد گاهي هم فشارميآورد تا پارلمان افغانستان آغاز بكار كند
گاهي خواستار محاكمه ي تظاهر كنندگان ميشودوزماني هم با مسلمان آزاري فشار
اقتصاددي بالاي همسايه اش روا ميدارد بي خبر ازينكه پيشواي مسلمين همسايه
را قريب مستحق ميراث دانسته است وبدينگونه كوفت شقيقه را از پاي ميكشد.