د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پیام یک افغان

عبدالله افغان 14.01.2011 21:29

سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم!
درین اواخر اقدامات ضد اسلامی و ضد بشری رژیم آخوندی ایران از جمله توقف تانکرهای تیل و به شهادت رسانیدن برادران افغان ما باعث نګرانی عمیق در بین هموطنان عزیز ما ګردیده است، و از آن هم بد تر این که حکومت ما در پهلوی مصلحت های سیاسی داخلی حالا به سطح خارجی نیز پالیسی مصلحتی را ازخود ساخته است. و در مقابل این اقدامات آخوند ها مهرسکوت بر لب نهاده است.
حکومت در یک مملکت یګانه مرجع است که چشم امید مردم بعد ازخداوند(ج) به طرف آن میباشد و خصوصا درچنین حالاتی باید از حقوق اتباع خویش دفاع نماید ، اما بد بختانه ما در ادوار مختلف دارای حکومت های دست نشانده و فاسد بوده ایم . که هرګز به فکر ملت نبوده بلکه در مقابل مظالم دشمنان این ملت بازهم به طرف آنها دست دوستی دراز نموده اند.

حقوق مردم عادی تلف میګردد و کسی به داد شان نمیرسد. در چنین مواقعی این دین ایمانی و وجدانی هرفرد ملت میباشد که دست به دست هم داده و بر علیه ظلم و استبداد صدای خود را بلند نموده واضح سازند که ملت باهم متحد است . که خوشبختانه ملت ما آهسته آهسته به همین جهت درحرکت است. که بگونه مثال ما میتوانیم از تظاهرات گسترده مردم با شهامت ما در مقابل رژیم خونخوار ایرن نامبرد.
این واقعا جای افتخار است برای یک ملت.
من به حیث یک مسلمان و افغان از تمامی هموطنان خود سپاس ګزارم که درین تظاهرات شرکت نموده بودند، شما در محدوده توان تان وجیبه ملی و دینی خود را دربرابر خداوند و وطن عزیز ما افغانستان و ملت مسلمان ما ادا نمودید ما بالای شما افتخار میکنیم افغانستان بالای شما افنخار میکند . با این اقدام شما ثابت نمودید که افغانها همه باهم برادر اند، با این اقدام شما به دشمنان داخلی و خارجی کشور عزیز ما پیام وحدت ملت مارا رسانیدید.

امـــــــــــــــــا

ای مخالفین دولت کنونی! جبهه به اصطلاح متحد ملی ،طالبان، ویا هر ګروه دیگری که صاحب قدرت هستید.

آیا شما دربرابر این ملت مسولیتی ندارید؟ شما هر یکی تان خودرا غمخوار این ملت میپندارید پس شما نمیبیند که با این ملت مظلوم وبیچاره چه مظالمی صورت میګیرد؟ و اګر شما دعوا خدمت به این ملت را دارید پس این بهترین وقت خدمت به این ملت نیست؟
در تفرقه اندازی بین اقوام مسلمان این کشور شما ازهیچ سعی و تلاشی دریغ ننمودید، کسی را بنام پشتون و کسی را بنام تاجک و نمیدانم به کدام نام های دیګر فریب دادید. و امروز ثابت شد که همه تلاش های شما به خاطر حفظ قدرت خود و بخاطر تحقق بخشیدن اهداف آمرین خارجی تان بود نه بخاطر این ملت. و اگر چنین نیست پس چرا تا به امروز در مقابل هر ظلم و بی عدالتی دشمنان خارجی چیزی نمیگویید؟

ای کسانیکه خودرا نماینده ګان این ملت درولسی جرګه میدانید!

شما نماینده های کدام ملت هستید از ملت افغان ویا کدام ملت دیګری؟ اګر دلیل شما اینست که پارلمان جدید افتتاح نګردیده پس اګر پارلمان باشد یا نباشد شما در مقابل این ملت مسولیت دارید. اګر شما واقعا خودرا نماینده ګان این ملت میپندارید پس در مقابل هر نوع ظلمی که با افغان های ما در هر نقطه از کشور عزیز ما و یا در خارج ازکشور صورت میگیرد صدای خود را بلند نمایید و ثابت سازید که شما به منظور خدمت به ملت خودرا کاندید نموده بودید نه به کدام منظور دیگری. و اګر شما در چنین حالاتی خاموشی اختیار مینمایید پس خودرا نماینده ګان این ملت خطاب نکنید.
و اګر تظاهرات شما به منظور خدمت به این ملت بیچاره بود پس این ملت بیشتر از هروقت دیګری به خدمت نیاز دارد.

و ای هموطن عزیزم!

کامیابی ما در اتفاق ماست پیروزی ما در وحدت ماست. پیروزی ما در احترام و محبت نسبت به یکدیګر ما ست. نګزارید چند فردی که ایمان ووجدان خودرا به دشمنان این خاک و ملت فروخته اند در بین ما تفرقه بیاندازند. همین ما بودیم که به ګفته های این رهبران فروخته شده ګوش دادیم و امروز سرحد ما بجای رسید که هرکس به ما به نظر حقارت مینګرد و به کشتن مردم غریب و بیچاره ما هیچ ارزشی قایل نیستند.
باید حس دین دوستی ، وطندوستی و ملت دوستی را در خود بیدار نماییم . خاین را باید خاین بګوییم ولو ازقوم ویا خویش ما نیزباشد و کسانی را که به این ملت صادقانه خدمت مینمایند مورد تحسین خود قرار داده و آنها را کمک و یاری رسانیم. در تربیه اولاد خود باید سعی نماییم که بجای نفرت وعداوت صمیمیت محبت رابه آنها بیاموزانیم تا مسولیت خودرا در برابر خداوند پاک، وطن و مردم خویش به وجه احسن ادا نموده باشیم . امروز درنیا ملت های کامیاب هستند که باهم متحد هستند و اګر ما باهم متحد شویم و معیار انتخاب خودرا به اساس منافغ علیای کشور و دین خود بګردانیم و با همین معیار خود رانیز آماده سازیم پس آنروزی دور نیست که ما نیز شاهد یک افغانستان آزاد وآباد خواهیم بود و دیګر جوانان ما نیازی به رفتن به ممالک خارجی نخواهند داشت و با چنین بی رحمی که ایرانی های پلید امروز جوانان مارا به شهادت میرسانند دیګر ما شاهد چین حوادث غمناک نخواهیم بود.........

زنده باد افغانستان عزیز ما. زنده باد افغانان غیورما، پاینده باد وحدت ملی بین تمام اقوام ساکن درین کشور.
مرګ بر دشمنان افغانستان. مرګ بر قاتلین ملت ما. مرګ بر تفرقه افګنان داخلی و خارجی