د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ټولټاکنې که د لويانو لپاره د ساعتتيرۍ وسيله؟

حاذق نرنګی 20.09.2010 23:23

په ټولټاکنو کې درغلي نه ده شوې!!!
عجبه ورځ وه، هر څه تيريږي او دغه ورځ هم تيره شوه، فکر کوم ځينې نوماندان به څومره په انديښنه کې وو، او څومره دعاوې به يي کولې، خو که لاندې قصه ولولې د دعاوو زور کمزوری ښکاري.
کله چې د ټولټاکنې د ورځې له رخصتۍ وروسته دفتر ته ولاړم، کسان کم راغلي وو، ځکه اکثر چې يي د اختر په رخصتۍ تللي وو، نو لا بيرته نه وو راستانه شوي، د ټولټاکنو رخصتي هم ورته يوه بهانه وه، يوازي هغه کارکوونکي چې په کابل کې اوسيدل نن دفتر ته راغلي وو. نن مو له ګهيځ راهيسې په دفتر کې بريښنا هم نه درلوده، نو د مصروفیت لپاره مو موضوع لټوله تر څو چې برق راشي.
له يوې کوټې چې تيريردم نو د خندا غږ يي دهليز هم ډک کړی وو، زه هم لږ پښنه نيولی شوم، کوټې ته مې سر وردننه کړ، څلور پنځه چای ته اړم وې، او له اختر پاتې ميوې په ميرونو پرتې وې.
ما هم بهانه لټوله، نو ورته مې وويل:
- اينجا خو حال هم عيد است!
- بيا نی اګه چای میخوري.
ورغلم او په يوه خالي چوکۍ کښيناستم، يوې همکارې مې خپله قصه کوله،
- ديروز شوهرم ناوقت آمد، مه بايد خانه ای کاکای ام میرفتم، همو که اصف آمد، مه برامدم، از دهمزنګ د موتر ملی بس نشستم، د موتر نفر کم بود. يک زن همرای یک دخترک نیمچه جوان در يک چوکي نشسته بودند. وقتی که کلینر کرایه را جم ميکرد، او زن برایش ۵ افغانی داد، نګران صدا کرد دو نفر ۱۰ روپيه ميشه!
- از ای بيچاره ګک هم کرایه ميګري؟ ای خو خورد دختر است.
- خاله ازار ما نتی، بيتی پیسه را بيتی. دستهایته خينه (حنا) ميتوانی و کرايه داده نمی تواني؟
ويلي ښځې چې دا خبره واوريده، يو ځل لکه انقلابي سرباز له خپله ځايه جګه شوه، ګوته يي موږ ټولو ته داسې نيغه ونيوله او چغه کړه:
- اين خینه نیست، رای داديم رای، به قومای تو رای داديم، حال ريشخند هم ميزنی.
په موټر کې ټولو خلکو وخندل.
بلې همکارې مو چې په دشت برچې کې اوسېږي، وويل:
- ګمشکو در جای ما خو انتخابات نبود، يک ريشخندی و ساعتټیری بود که فکر ميکردی، همګې مردم ۱۸ ساله شده بود، پير و جوان معلوم نبود، همګي د خنده و دوش بودند، مه نمی فهمم که خودم هفت دفعه يا هشت دفعه رای داديم. صبح وقت پشت ما آمده بودن، که حاله رای شروع شده، مه همرای ۳ دخترم و سید برامديم، به محل رای دهی رفتیم. همی که رای دادم و برامدم، منتظر دخترم بودم، که دختر همسایه دستم را کش کرد که اینجا استاد نشو، برو د او دکان برایت پیسه میته.
- حيران ماندم، وقت ګپ زدن نبود، چون او دختر کسی را در آنجا نمی ماند و زنهای ديګر را هم به همان دکان رهنمای میکرد. ديدم که از جای رای دهی در این دکان بیروبار زیاد است، هشت نه بچه نشسته و انګشت های زنها را به بسیار سرعت پاک میکردند. در دهن دکان يکی ګفت کارت ات را بده، کارت ام را ګرفت، و در چشم برهم زدن عکس اش را کند و در یک کارت دیګر چسپاند و پلاستیک پوشش اش کرد، بچه دیګر کلک رنګ شدګی مرا در تیزاب سرخرنګ درون کرد و بعد مایع سفید کن زد، همرای یک دستمال انګشتم را پاک کرد، نشان از رنګ رای دهی معلوم نمی شد، نفر دیګر اش برایم ۲۵۰ افغانی داد و به بیرون تیله ام کرد، همه اينقدر مصروف بودن که همراهشان ګپ زده نمی شد. همګی را به يک موتر مني بس رهنمايی ميکردن، موتر پر بود، به مشکل خود را در آن جای کردم. بعد از مه سه چهار زن دیګر هم بالا شدن، موتر حرکت کرد و ما را به یک مرکز دیګر بردن، اینجا هم هیچ پرسان مرسان نبود، بیخار همګی رای دادیم، که همی برامدیم، اینجا هم برایم ګفت که او طرف برو، دیدم اینجا هم نشسته و رنګ پاکی شروع است. کارت ام را ګرفت و کارت دیګر برایم داد، یک پاکت کیک و یکدانه پیسپی برایم دادن و در يک موتر دیګر تیله ام کدن، وقت ګپ زدن نبود. تمام روز مه همی قسم تیر شد. خوب شد که ورق خلاص شد، اګه نه تا صبح رای داده رای داده نفس ام را میکشيدن، مرا خو خير است، فاطمه بيچاره ریزش بود، امروز خو بیخی از جای خود خيسته نمی توانیست. سيد که حساب کرد ۱۳ دفعه رای داده بود، مه خو ۷ یا ۸ دفعه رای داده بودم، دخترکایم از همګی کرده خوب بود فاطمه د همو مریضی اش ۱۷ دفعه، زهرا ۱۴ دفعه و مريم ۱۱ دفعه رای داده بودند. خدا میدانه دیګه جای ها چه حال بود!! همسایه ما خو بعد از رای دادن در اینجا ميدان شهر هم پنج شش موتر نفر را برای رای دهی برده بودند!!!