شاته

ټوېټر د بهایانو ځورولو له کبله د ایران ځینې رسمي حسابونه ځنډولي

ټوېټر د ایران د "صدا او سیما" او "مهر" په ګډون د ایران حکومتي رسنیو ځینې حسابونه له دې کبله ځنډولي، چې بهايي وګړو ته یې له ځورولو ډکې څرګندونې خپرولې.