شاته

ډاکټرانو د پښتنو خویندو نښتي سرونه له یوه بله جلا کړل

صفا او مروه د خیبر پښتونخوا دوې پښتنې خویندې دي چې سرونه یې پېښور کې د زېږېدو پر مهال سره نښتي وو او د لندن یوه روغتون کې یې جراحي عملیات وشول. دې عملیاتو میاشتې وخت ونیو او بي بي سي یې د سترګو لیدلی حال درسره شریکوي.