شاته

د نړۍ تر ټولو لویې الوتکې لومړنۍ الوتنه وکړه

د نړۍ تر ټولو لویې الوتکې وېنګسپن (wingspan) لومړنۍ الوتنه کړې ده. دا الوتکه د سټراټولانچ (Stratolaunch) کمپنۍ جوړه کړې. دغه شرکت د مایکروسافټ پخواني ونډه وال پال الېن په ۲۰۱۱ کې له مایکروسافټ له بېلېدو وروسته جوړ کړی دی. دا الوتکه د سپوږمکۍ لپاره د فضايي ډګر په توګه جوړه شوې ده.