شاته

که پروتین غواړئ، ملخان وخورئ

څو کاله وړاندې ملګرو ملتونو وړاندیز وکړ چې د پروتینو د ترلاسه کولو له پاره دې د حشراتو پر خوړولو فکر وشي. په لوېدیځ کې دې وړاندیز ته ډېره لیوالتیا ونه ښودل شوه، او په نوره نړۍ کې هغو وګړو ته چې وار دمخه یې ملخان خوړول دا وړاندیز کومه نوې خبره نه وه