شاته

پاکستان کې کډوالو زدکوونکو ته د پښتو په ځای اردو نصاب

پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار اړوند ټولو افغان ښوونځیو کې روان کال د نصاب بدلولو پرېکړه شوې ده. افغان زدکوونکي چې تر دا مهال یې ډېری کتابونه پښتو دي او دري مضمون هم لري په ځای به یې په اردو او انګریزي ژبه کتابونه لولي.