شاته

کمېسیون: یوازې بایومتریک رایې به د منلو وړ وي

د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمېسیون وایي، د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ هغه رایه نه شمېرل کېږي چې د بایومتریک بارکوډ ونه لري. بارکوډ هغه شمېره ده چې بایومتریک کې د رایه ور کوونکي له مشخصاتو ثبتولو وروسته چاپېیږي.