شاته

د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت بې ساري کمېدل

د افغانۍ ارزښت په تېرو څو ورځو کې د امریکايي ډالر په مقابل کې غورځېدلی او د ډالر ارزښت له ۷۳ افغانۍ ۷۸ افغانۍ ته پورته شوی دی. افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانۍ بیه کمېدل لنډمهالې بولې او وايي، د ونډو بازار احتکاریان او قاچاقایان يې مسوول دي.