شاته

ظریفه غفاري، د میدان ښار لپاره لومړنۍ ښځینه ښارواله

د افغانستان سیمه ییزو ارګانو اداره وایي، دغو ښځو په ازاده سیالۍ کې ګډون کړی او د خپلې وړتیا له مخې ټاکل شوې دي. دا لومړی ځل دی چې د میدان ښاروالۍ څوکۍ، یوې ښځې ته ورکول کېږي.