شاته

په افغانستان کې د نوروز خوشحالي، وېره او مېلې