شاته

د سنګاپور لوړې ودانۍ

سنګاپور ډېرې لوړې ودانۍ لري - پرمختللی اقتصاد په نړۍ کې د عصري ودانیو طرح کولو او جوړولو ته لار پرانیستې خو دا ودانۍ به هر چا له یوه یا بله اړخه لیدلي وې.

اوس یو عکاس توانېدلی چې د دغو هسکو ودانیو تصويرونه له پاسه واخلي او د دې ښار یو بل ډول انځور وړاندي کړي.