شاته

پر جومات بريد څنګه د امريکايي ژوند بدل کړ؟

په امريکا يوه قهرجن سړي پر جومات بريد وکړ خو وروسته پې د اسلام په اړه فکر بدل شو. نور معلومات يې په دې ويډيو کې وګورئ