ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لړليک د څيړونکي پېژندنه سريزه لويه شتمني او زمونږ بېغوري
السلام عليکم      
دكتاب نوم: ولسي پانګه
څيړونكى : مولوي عبدلشكور " ياسيني"
خپرندويه ټولنه : خښي كولتوري ټولنه
خپرنى لړ: اوم (7)
د چاپ شمير: يوزر ټوكه
د چاپ نيټه : 1382،تله ، لسم
كمپوزر : ميرزاخان "طوطاخېل"
د كمپوز ځاى: ميرزاخان او كمپوزنګ سنټر ارباب روډ
ګل حاجي پلازه دوهم منزل دفتر نمبر 208 تيلفون نمبر 853549
بيعه : سل افغانۍ (100)
چاپ خونه: د ساپي دپښتو څيړنو او دپراختيا مركز.
يادونه : دا ټولګه دعبدالكريم مصعب جان په مالي