ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لړليک
د كتاب نوم : نامريي ځواك
ليكوال : بازمحمد عابد
دپښتۍ انځور : صديق ژکفر
خپرندوى : افغان ادبي بهير
اهتمام : مصطفی سالک
چاپ نيټه : ١٣٨٢ لمريز
شمير : ٥٠٠ ټوکه
چاپځی : دانش كتابتون، قصه خواني بازار، پيښور
Ph: 2564513/ E- mail: danish2k2000@yahoo.com

ډالۍ
د ” بهير“ د يارانو په نوم چې زه يې کيسې ليکنې ته هڅولې يم
عابد