ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
داستان څه دی او څنګه ليکل کيږي افسانه، نکل . کيسه او داستان داستاني قالبونه اعترافات يا داستاني شرحه
د داستان ځيني تعريفونه د داستان موضوع د داستان طرحه په داستان کې د شخصيت عنصر
په داستان کې خبرې اترې په داستان کې د ليد زاويه نور ټکي  
ليكوال : جواد نعيمي
ژباړن : صالح مـحمد صالح

داستان څه دى او څنګه ليكل كېږي؟

1382ل كال

د كتاب ځانګړنې:

د كتاب نوم ::: داستان څه دى او څنګه ليكل كېږي؟
ليكوال ::: جواد نعيمي.
ژباړن ::: صالح محمد صالح.
چاپكال ::: 1382ل/ 2004م كال.
خپرندوى ::: بېنوا فرهنګي ټولنه- كندهار.
چاپشمېر ::: (500) ټوكه.
كمپوز/ ډيزاين ::: د هوسۍ مجلې اداره.
كمپيوټرچارې ::: بېنوا فرهنګي ټولنه- كندهار.


ډالۍ:
زما د هېواد كيسه ليكوالو ته، چې هيله ده د ټولنې له هرې برخې څخه سوژې د كيسې په بڼه راونغاړي.
صالح