ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
غزلونه( لومړی مخ ) غزلونه ( دوهم مخ) نظمونه

د كتاب ځانګړنې:

||||||||||||||||||||||||||||||

د کتاب نوم :: دا ته د کومو غرونو شور يې
شاعـــر :: عبدالمالک بېکسيار
د چاپ کال :: 1384ل (2005م) کال
خپرندوى :: د هيلې مجلې اداره
کمپوز/ډيزاين :: ايشيا سافټ پېښور
کمپوزوونکى :: بارکوال مياخېل


تړون :
هغوي ته چې د شعر په تقدس ايمان لري