ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لړليک فکر،خيال اوذوق
١ پسرلى پاچا شو
٢ انسان دګياه پربڼه
٣ هنداره !
٤ ونه
٥ توره اوسپينه
٦ سپين او برګ
٧ مرام
٨ پتنګ او مېږى
٩ پخه خبره
١٠ سپېڅلې جګړه
١١ ته هم لمر يې
١٢ غڼه که غونډل
١٣ سترراز
١٤ پښتانه ورونه
١٥ شک
١٦ تورانځور
١٧ درې پوښتنې اويوځواب
١٨ بېله دنيا
١٩ ددجال غږۍ
٢٠ دلويانوعادت
٢١ پېغور
٢٢ خبرتيا
٢٣ کانديد
٢٤ پردۍ مړۍ غټه ښکاري
٢٥ ميراث