ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لړليک فکر،خيال اوذوق

دکتاب نــــــــــوم : بېله دنيا
لـيکــــــــــــــــوال : شهزاده "شيرين زوى"
دچــــاپ کـــــال : ١٣٨٤
دچاپ شمېــــــر : زر (١٠٠٠) ټوکه
بـــــــــيـــــــــــــــــه : ٢٥-افغانۍ
کمـپـــــــــــــــوزر : شاهين "شيرين زوى"
دترلاسه کولوځاى : ميرويس کتاب پلورنځى
(بورډ،ناصرباغ سرک،لومړۍ کوڅه،درېيم اوڅلورم دوکانونه)

دچـــاپ حــــقـــوق خـــــــونــــــــــــدي دي

اهداء
دخپـــل پــــلارسپېڅــلـــي روح ته،چې پــرجــدايـۍ يې ممتازنه شهزاده بهرام اوبيايې شيرين زوى کړم زانګو ، تخت او پالنګ ځينې پوزي ته نصيب راوړم