ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لړليک مقدمه

ډالــۍ!

د كابل هغه ټولو شهيدانو ته چې په دا وروستۍ لسيزه كې يې هر يو د خپل خواږه ژوند نعمت د خپلو مسلمانانو ټوپكوالو د چوكۍ (ارګ يا مرګ) په شوق كې د لاسه وركړ. هغې ناهيدې ته چې د څلورم پوړ نه په رالوېدو د معصوميت په جرم د خپل ورور د چوكۍ قرباني شوه؟! او ټولو هغو پرې حسنه افغاني ګلاليو پېغلو، كونډو او تورسرو ته چې د خپلو وروڼو د چوكۍ په مينه كې يې مېړونه او زامن شهيدان، كورونه يې وران، عزت يې پايمال او بلاخره سوالګرې شوې؟