ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
دشاعر يادښت اند اود زړه د پاڼې انځور يې شعرونه لومړی مخ شعرونه دوهم مخ

د كتاب ځانګړنې:

||||||||||||||||||||||||||||||

د ټولګې نوم : د زړه پر پاڼه مې انځور دې ګلاب
شاعر : اجمل اند
لومړی چاپ : ١٣٧٧ هجري لمريز
کمپوز : په خپله شاعر
د لومړي چاپ تيراژ : ٥٠٠ ټوکه

ډالۍ :
خپل جګړې ځپلي او ځورېدلي هېواد ګران افغانستان او ټولو هغو بې وطنه مساپرو ته، چې وطن ته د تلو هيله د زړه په وينه په خپلو زړونو كې ژوندۍ ساتي.