د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

په ترخوکې شیرینې لټوي!!

مجروح
31.05.2011

اسلام عليكم.
غوارم خبل اوله ليكنه دالهام صيب به دي شعر راشروع كرم!
‏.
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ,30May 2011 20:05 ﺳﯿﺪﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﭘﻪ ﺗﺮﺧﻮﮐﻲ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻟټﻮﻱ!
ځﻲ ﻓـــﺪﺍﺋﻲ ﺩﺍﺑـــﺪﻱ ﮊﻭﻧـــﺪﻭﻥ ﻫﺴــﺘـﻲ ﻟټــــــﻮﻱ:
ﻟﮑـﻪ ﺧﻠــﻴــﻞ ﭘﻪ ﺳﺮﻭﺍﻭﺭﻭﻧــﻮ ﮐﻲ ښــﺎﺩﻱ ﻟټــــــﻮﻱ:
ﻓﺎﻧﻲ ﺩﻧﻴــﺎ ﻧﻴﻤګــــړﻯ ﻋﻤــﺮ ﺩﻯ ﺩﭼـــﺎ ﺧﭙـﻞ ﺷـﻮﻯ:
ﭼﻲ ﻧﻪ ﺧﺘــﻤـﻴـږﻱ ﻫﻐـــﻪ ﻋﻤــــــﺮ ﺩځـــــﻮﺍﻧﻲ ﻟټــــﻮﻱ:
ﻏﻮ ټﯥ ﻭﻫـﻲ ﻟﮑــﻪ ﭘﺘـﻨـګ ﺣﺴﻴـﻦ ﻭﺯﺭﻭﻧﻪ ﺳــﻮځﻲ:
ﻟﻪ ﮊﻭﻧﺪﻩ ﺗﻨـګ ﻧﻪ ﺩﻯ ﮊﻭﻧــﺪﻭﻥ ﺗﻪ ﺭﻭښـﻨﺎﺋﻲ ﻟټـﻮﻱ:
ﭘﻮښــﻠﻲ ﺭﺍﺯ ﺩﻯ ﭘـﺮﯤ ﺳــــﺮﻭﻧﻪ ﺩﭼـــﺎﻧـﻪ ﺧـﻼﺻﻴږﻱ:
ﻟﻪ ﺧــﻮږﻭ ﺗـﯧـﺮﺩﻯ ﭘﻪ ﺗـﺮﺧــــــﻮ ﮐﻲ ﺷــﻴـﺮﻳـﻨﻲ ﻟټـــﻮﻱ:
ﺩﻭﺍﺭﭘﻪ ﻭړﺍﻧﺪﻱ ﻳﯥ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺎﺋﻨﺴﻲ ﺗﺨﻨﯿﮏ ﺑﯥ ﮐﺎﺭﺩﻯ:
ﻟﻪ ﺩﺭﺑﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺭﻗﻴﺐ ﺧﭙـﻞ ﻣـړﻱ ﭘﻪ ﺳﭙﻲ ﻟټــــﻮﻱ:
ﻋﺠـﺐ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﭘﻪ ﺣﻤـــﺎﺳﻮﺩﻯ ﻋـﻘــﻞ ﻓــﻠـﺞ ﺩﻯ ﻭﺭﺗﻪ:
ﺩﻳﺪﻥ ﺗــــﺮﯤ ﭘــﺎﺗـــﻪ ﺩﻯ ﺩﻳــــﺪﻥ ﺗﻪ ﺟـــﺪﺍﺋﻲ ﻟټـــــﻮﻱ:
ﺯڼﻰ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺳـــــﺮﻩ ﺧــــﻮﺍﮐﻲ ﺑــﺪﺭګـﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﻱ:
څﻮ ﮎ ﻟﻪ ښﺎﻣﺎﺭڅﺨﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎږﻱ څﻮﮎ ﻏﻤﻲ ﻟټـﻮﻱ:
"ﺍﻟﻬـــــﺎﻡ“ﺩﺩﺍﺳﻲ ﻗـــﺮﺑﺎﻧۍ ﺗـﻮﻓــﻴﻖ ﻟﻪ ﺭﺑﻪ ﻏــﻮﺍړﻱ:
ﭼﻲ ﻫــﺮ ﺍﻧــــﺪﺍﻡ ﻳﯥ ﺩﻳــﻦ ﻭﻃــــــﻦ ﺗﻪ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻟټـــﻮﻱ:
نقل شول الاماره ويب:


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more