اینکه موجودیت فساد اداری-دولتی با عث نارضیاتی شدید مردم یک کشور می شود، یک موضوع آشکار و هویداست. و این موضوع را، که، موجودیت فساد اداری-دولتی در یک مملکت فقیر به طوری با عث نارضیاتی شدید مردم آن کشور می شود، که با عث عقده مندی مردم به مقابل دولت، حتی باعث به وجود آمدن گروپ های خَشونت گرا و با عث تقویت و حمایت گروپ های خَشونت گرا می گردد، تجارب علمی-تحقیقی کشور های جهان در طول تاریخ گواه میباشند!

پس دلیل چیست که از شانزده سال بدینسو به مقابل مفسدین اداری، به مقابل غاصبین دارایی های عامه در داخل افغانستان فقط و فقط مبارزاتی موسمی و هلزونی صورت می گیرد، در حالی که مبارزه در مقابل مفسدین اداری، مبارزه در مقابل غاصبین دارایی های عامه در داخل افغانستان به یک تحرک جدی، سریع، شفاف و پیگیر نیاز دارد؟

در عین حالی که از شانزده سال بدینسو زبان افغانهای آگاه و صادق و همچنان گوش های بعضی از مسولین دولتی-حکومتی در امر مبارزه با غاصبین دارایی های عامه و مفسدین اداری-دولتی به اصطلاح گفته ای عام ، "گفته گفته و شنفته شنفته مو کشیده است"، چرا امر مبارزه مبارزه در مقابل غاصبین دارایی های عامه در داخل افغانستان به یک تحرک جدی، سریع، شفاف و پیگیر تبدیل نشده است؟

در حالی که همه مردم شریف ما می داند که پایان دادن فوری به فرهنگ معافیت راه اصلی مبارزه با فساد اداری و مالی در افغانستان عزیز می باشد، پس چرا این همه تاخیر؟

مثلاٌ:

- چرا مبارزه با فساد در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مورد توجه جدی و غور دقیق قرار نمی گیرد؟
- چرا مفسدین اداریی را، غاصبین دارایی های عامه را، که حتی مردم عادی مملکت هم آنها را می شناسند نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در پای میز محاکم قانونی، عادلانه و شفاف کشانیده نمی تانند، دلیل در کجا نهفته است؟

بدون شک که دولت افغانستان از مدتی به این سو پروگرام های، برنامه‌هایی برای کاهش فساد از جمله برکناری و تغییر و تبدیل قضات و برگزاری جلسات علنی محاکم را به دست گرفته است، و بدون شک که این گونه اصلاحات و اقدامات نیز باید هر چه زود تر نتایج مثمر و قناعت بخش خود را به صورت شفاف به مردم ارایه دارد، اما قسمی که دیده می شود این گونه اصلاحات و اقدامات کافی نیستند، زیرا مفسدین اداری و غاصبین دارایی های عامه هنوز از پیکر دولت و از بالای به اصطلاح گُرده های مردم فقیر ما بدینوسیله تا هنوز دور ساخته نشده اند، چه رسد به محاکمه کشانیدن آنها؟

مردم افغانستان شدیداٌ تقاضای آنرا دارند، نیاز و ضرورت آنرا دارند، تا آنکه، دولت و حکومت افغانستان نه تنها اراده ای قوی خود را، بلکه اقدامات و عملکرد دقیق و شفاف خود را در امر مبارزه با غاصبین زمین های عامه، با مفسدین اداری شانزده سال اخیر، بصورت دقیق، به طور عاجل و با قانونیت مکمل هر چه زود تر ابراز و ارایه دارد!

نباید از امیدواری های مردم شریف ما برای محو فساد در کشور از این بیشتر کاسته شود!

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما