جناب محترم قیس کبیر، تحت عنوان "میخ ششم: قابل توجۀ آقایون سپنتا، خرم و فیضی" چنین می فرمایند:

"میخ ششم: قابل توجۀ آقایون سپنتا، خرم و فیضی

سالهاست مردم را باور برین است که منصب و قدرت، بدبختانه اشخاص سُست عنصر را کور وکر ولال میسازد. چرا که در هنگام برحال بودن نه اعمال خود را می بیند ونه صدای مظلومان را می شنود ونه هم زبان انتقاد از سیستم کار هایشان دارند. این معمول را مردم به عبارت دیگر چنین توجه میکردند که مأمورین عالیرتبۀ دولت تا زمانی که متعلق به حکومت بودند، نه تنها از کار های بد آن دم و دستگاه حرفی نمی زدند، بلکه هر عمل ضد انسانی و ضد اخلاقی آن را توجیه مثبت می نمودند. اما برعکس زمانیکه دولت دیگر بر سر کار می آمد و این عناصر سُست اراده را از خوان دولت جدیده بیرون می انداختند، آنگاه لب به انتقاد علیه دولت جدیده گشوده می شد و از هر نوع فعالیت و حرکت های دولت جدیده انتقاد می نمودند. اینچنین اشخاص وظیفۀ ایشان شده بود که فقط هر آن ذره بین بدست به دنبال برجسته کردن اشتباهات دولت جدیده برایند.

منظور از همچو انتقاد ها نه اصلاح خطا ها و یا ابراز خواست های مردم بود، بلکه این تشنۀ گان قدرت با زبان له له زنان در حسرت آب حیات منصب وقدرت بودند. حسرت مقام را میخوردند ومی پنداشتند که با این انتقاد ها میتوانند قبل از وعدۀ موعود دولت موجوده را منهدم کرده دوباره بر اریکه قدرت و منصب خواهند لمید . بدین صورت تا رسیدن دوباره بر اریکه قدرت ومنصب می کوشیدند تا به انتقاد های بی مورد عوام فریبی نموده و کارنامه های خود را توجیه نمایند که گویا آنها ودولت سقوط یافته آنها جمع از فرشتگان بودند و بهشت را برای مردم سامان داده بودند. ازینرو در هر عرصه دولت و حکومت جدیده را مورد انتقاد قرار میداند تا عزت خود را در بین مردم افزوده باشند.

وبعضی ها که امید دوباره آمدن برسر قدرت را از دست داده بودند بظاهر از دولت گذشته نابود شده که خودش عضو آن بود بی آزرم انتقاد میکردند و اعمال خود را به طاق نسیان گذاشته بودند. بطور مثال در سالهای که روسها به قتل عام مردم ما می پرداختند و بعد از خروج روسها از کشور، آنهائیکه با دولت نجیب همکاری کرده بودند، بعد از سقوط آن دولت به انتقاد از آن پرداختند، مانند آقای حسن شرق (اساسگزار هزاران خیانت و وطنفروشی و عضو بلند پایۀ دولت خلقی- پرچمی)، آقای محبوب الله کوشانی (فریبکار و دغلباز مشهور و معاون صدر اعظم در زمان نجیب الله) و صد های دگر که در سراشیب رسوائی و خیانت هنوز در پی حیثیت بر باد رفتۀ خویش اند. غافل از آنکه لکه هائی خونی که به دامن آنها چسپیده است با هیچ آبی قابل زدودن نیست.

یکی از سر شناسان جامعۀ افغانی در این رابطه گفته بود:

" وقتی مأمورین عالی رتبۀ دولتی مقرر می شوند، دولت بعد از ارائۀ سند تقرری آنها، پنج میخ را به اعضای بدن آنها فرو می بربد. دو میخ به چشمان آنها فرو برده می شود تا واقعیت ها را نبینند و بر اعمال دولت صحه گذارند. دو میخ دگر در گوش های آنها فرو برده می شود تا حقیقت و سخن مردم را نشنوند. میخ پنجم بر سر زبان آنها کوفته می شود، تا حرفی در مورد خیانت های دولت نگویند.

لاکن وقتی همچو مأمورین از جاه و جلال دولتی می افتند و از کار بر کنار می شوند، آنگاه دولت ازبین رفته لزومی برای داشتن این پنج میخ در وجود همکارانش نمی بیند و برای کشیدن این پنج میخ اساسی میخ ششم را آماده در آستین دارد تا با یک ضربۀ قوی میخ ششم را در ماتحت مزدوران، می کوبد وقادر میشود که آن پنج میخ اساسی را از سوراخهای گوش وچشم ودهان مزدوران اخراج نماید که بعد ازین بتوانند دشمنان را بوسیلۀ این مزدوران کوبیده باشد.

چون آنها متوجه می شوند که منصب وقدرت را با معاش های بی حساب از دست داده اند، آنگاه درد جانکاه نبود قدرت ومنصب باعث می شود که مزدوران لب بر انتقاد از دولت جدید می گشاید و خیانت های دولت مطبوعش زیر زده مسکوت می مانند که تا بدان وسیله در ظاهر نشان دهند آنها انقلابی با انصاف و ملی بوده اند.
ولی این عوام فریبی ها و فریاد های بعد از خیانت جائی را نگرفته، به قول مردم این درد از رنج مردم و اجتماع مایه نگرفته، بلکه درد یست که از میخ ششم ناشی می شود."

حالا که میخ ششم آنها را دوباره از کری و کوری ولال بودن رهایی بخشیده مگر درد میخ ششم اجازه نشستن نمی دهد که آقایون سپنتا، خُرم و ایمل خان فیضی با آن آرامش قبلی بر پُست های دولتی بنشینند، ازین لحاظ آنها لب به انتقاد از دولت جدید گشوده و حتی انقلابی هم شده اند و حرف از اشغال، استعمار و استثمار می زنند... و جهت روسیه و ایران را گرفته و به تخریب اشرف غنی کمرنامردی بسته اند.

شما یکبار فقط به عنوان مقالۀ فیضی که در وبسایت "سپاه پاسداران" ایران، خبرگزاری تسنیم ، نروا مجاۀ تفریحی، نشر شده است، لطفا نگاه فرمائید:

استراتژی جدید امریکا عامل تداوم اشغال و استعمار در افغانستان

واه واه جناب فیضی انقلاب برپا کرده است !!!!

خبرگزاری تسنیم بروی لینک ذیل کلیک نمائید. %AA%DA۸%D۷%A۸%D1%B۸%AA%D۸%D۳%B۸%D۷%A۸%/%D1۳96/۰6/۰4/15۰۰۷96https://www.tasnimnews.com/fa/news/ -۷A۸%D9%C%DA%A%۸DB1%B۸%D9%۸5%D2%A۸%%D-AF۸%C%D%۸AF%DB۸%AC%D۸%%D-C%۸DB9۸% -9%۸4D۷%A۸%BA%D۸%D4%B۸%D۷%A۸%%D-9%۸5D9%۸۸%D۷%A۸%AF%D۸%AA%D۸%%D-9%۸4D9%۸5%D۷%A۸%D9%B۸%%D -1B۸%AF%D۸%%D-1B۸%D۷%A۸%D9%۸5%D9%B۸%AA%D۸%D۳%B۸%D۷%A۸%%D-9%۸۸D% -9%۸6D۷%A۸%AA%D۸%D۳%B۸%D9%۸6%D۷%A۸%BA%D۸%D9%۸1%D۷%A۸%%D -C%۸DB9%B۸%D9%۸6%D۷%A۸%D9%۸5%%D-۷A۸%D9%C%DA%A%۸DB1%B۸%D9%۸5%D2%A۸%%D AA۸%D۳%B۸%D۷%A۸%%D-AD۸%D9%۸4%D5%B۸%%D-C%۸DB۷%A۸%D1%B۸%D۸%A۸%%D
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نروا ، مجلۀ تفریحی https://yisa.ir/search/?q=%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%B1%D۸%A۷%D۸%AA%DA%9۸%DB%۸C%2۰%D۸%AC%D۸%AF%D B%۸C%D۸%AF%2۰%D۸%A2%D9%۸5%D۸%B1%DB%۸C%DA%A9%D۸%A۷%2۰%D۸%B9%D۸%A۷%D9%۸5%D9%۸4%2۰%D۸%AA%D۸%A F%D۸%A۷%D9%۸۸%D9%۸5%2۰%D۸%A۷%D۸%B4%D۸%BA%D۸%A۷%D9%۸4%2۰%D9%۸۸%2۰%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%B9%D9% ۸5%D۸%A۷%D۸%B1%2۰%D۸%AF%D۸%B1%2۰%D۸%A۷%D9%۸1%D۸%BA%D۸%A۷%D9%۸6%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D9%۸6/%2۰% D۸%A2%D9%۸5%D۸%B1%DB%۸C%DA%A9%D۸%A۷%2۰%D9%۸5%D۸%A۷%D9%۸6%D۸%B9%DB%۸C%2۰%D۸%A۸%D۸%B1%D۸%A۷%D B%۸C%2۰%D۸%B5%D9%۸4%D۸%AD%2۰%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA

اگر این آقایون به این اندازه انقلابی و وطندوست بودند، پس چرا در دوره های کرزی تحت حمایت امریکا خدمتگار پاکستان وایران بودند که با بوجی های پول هنگفت خود را صاحب میلیون ها دالر ساختند؟؟؟ متأسفانه که کیف پول های امپریالیزم با میخ ششم برهم خورده است. که نمیدانم این وامانده ها دوباره به امر کی فعال شده اند؟ والله یعلم "

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما