طشت رسوایی دموکراسی ، بار دیگر از بام افتاد !!!

عبدالخالق صارم

تکنوکرات ها و سکولارها با این دموکراسی رسوا و با این انتخابات مسخره خود ، حیثیت کشور مارا در نزد جهانیان ، خدشه دار نمودند !!!

طوریکه می گویند : " سنگ را که برداشته نمی توانی ، بر جایش بگذار و برو " !

این سکولارها با بت دموکراسی خود ، ثابت نمودند که این ها نه مردمان سیاست و حکومت هستند ، و نه متخصص در اقتصاد و منجمنت و اداره و بانک داری و ... طوریکه ادعاء دارند !

پس بگذارند مردم مارا به حال خودشان و معذرت بخواهند و همراه با ملیشه های صلیبی که بر دوش خود گرفته آوردند ، به همان جای که آمدند ، پس بروند !

سكولاريزم و دموكراسي در هر کشور اسلامی که توله گذاری نموده است به غیر از جنگ ، فقر ، بیکاری ، ویرانی بنیه های اقتصادی ، اعتیاد به مواد مخدر ، آدم ربایی ، کودک ربایی ، دزدی ، فروپاشی خانواده ، تقلب در انتخابات ها و ... دیگر هیچ دستآوردی نداشتند و به غیر از ویرانی کشور و گورستان های دسته جمعی دیگر هیچ یادگاری از خود به جای نگذاشتند !

اگر پلان گذاری ، برنامه ریزی ، برگذاری ، مدیریت و کنترول این انتخابات را برای " د محصلینو اسلامی تولنه " می سپردند ، باز مشاهده می کردند که محصلین و جوانان حزب اسلامی ما چگونه یک انتخابات شفاف ، عادلانه و نمونه در سطح جهان را بر گذار می نمودند که همه کشور های سکولار و دموکرات ، می توانستند آن را الگوی خود قرار دهند !

و تکنوکرات ها هم در نزد ما زانوی شاگردی خم نموده و از ما می آموختند !!!

فکر می کنم دیگر وقت آن رسیده است که مردم مجاهد و سلحشور افغانستان با اعلان نفیر عام در برابر این اشغال گران و اجیران شان ، به پا خیزند و قیام نمایند !!!