د تخصص رښتینئ انځور:
متخصص: زه متخصص یم.
عام وګړئ: ډېره ښه ده. څومره بهرنیان درته د درملنی لپاره راځی؟
متخصص: هیڅ بهرنئ نه راځی.
عام وګړئ: ستا څومره ناروغان بهرنیو ډاکټرانو ته ځی.
متخصص: هره ورځ سلګونه او زرګونه.
عام وګړئ: تخصص چا درکړئ ده؟
متخصص: خپل دولت.
عام وګړئ: همدا دولت دی تخصص منی؟
متخصص: هو کی. چی نه یی منی نو ولی یی راکوی.
عام وګړئ: که همدا چارواکئ دی ناروغ وی ته یی درملنه کوی که بهرنیو ډاکټرانو ته ځی؟
متخصص: که رښتیا ووایم بهرنیو ډاکټرانو ته ځی.
عام وګړئ: د دی مطلب خو دا ده چی چا تخصص درکړی هغوی دی هم تخصص نه منی.
عام وګړئ: ولس دی تخصص منی؟
متخصص: هو کې.
عام وګړئ: چی ناروغی یی پېچلی شی ستا نه درملنه کوی که بهرنیو ډاکټرانو ته ځی؟
متخصص: بهرنیو ډاکټرانو ته ځی.
عام وګړئ: د دی مطلب خو دا ده چی ولس دی هم تخصص نه منی ځکه که منی یی نو ولی بهرنیو ډاکټرانو ته ځی.
عام وګړئ: ته خپله خپل تخصص منې؟
متخصص: هو کی. په سلو کې سل یی منم.
عام وګړئ: چی ستا خپله ناروغی پېچلی شی او ستا تخصص پوری هم مربوط وی نو درملنه پخپله کوی که له بهرنیو ډاکټرانو نه یی کوی؟
متخصص: که رښتیا ووایم له بهرنیو ډاکټرانو نه درملنه کوم.
عام وګړئ: نو د دی مطلب دا ده چی ته پخپله هم خپل تخصص نه منی.
متخصص صاحب ستاسو تخصص بی سارئ تخصص ده.
په درنښت.