بدون شک زمانی که تاریخ شش هفت دهه ای افغانستان را نسبتاً دقیق تر مطالعه نماییم، شباهت های در بین اکتوران سیاسی این دهه ها نیز به چشم بینایان و آگاهان ما خطور می کند، که در عنوان به شباهت آقای رنگین دادفر اسپنتا و آقای حسن شرق مکث کوتاهی صورت گرفته است.

در قضاوت این امر رشته ای کلام باید به محقیقین آگاه ما سپرده شود!

هر چندی که شاید محققین اکثر کشور های دیگر در رسیده گی به همچو قضاوتی به کوتاهی های مواجه شوند، ولیک محققین افغان نظر به دید عمیقتر و وسیعتر از نازکی های سیاست های اکتوران داخل افغانستان، نظر به داشتن آگاهی عمیقتر و وسیعتری از خصوصیات مشکلات داخلی افغانستان، شرایط مناسب تری برای همچو تحقیقاتی دارند!

زمانی از حسن شرق ثانی بودن رنگین دادفر اسپنتا و شباهت های آنها در اکت های سیاسی سخن به میان می آید، بدون شک که باید اهداف نهفته و نهان سیاسی آندو نیز با هم به مقایسه گرفته شود!

بی جا نخواهد بود که در این عرصه بعضی اوصاف و خاصیت های نظام بر انداز همچو تملق، زرنگی موریانه سا، بستن به چهره های سیاسی نسبتاً با نفوذ نیز در همچو تحقیقاتی با دقت تمام به بررسی و ارزیابی گرفته شود!

امید در همچو وضعیت اساس و در عین حال بغرنج هموطنان آگاه ما در امر رسیده گی به همچو موضاعتی مهمی نیز کوتاهی از خود نشان ندهند!

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما