نخست باید یاد آور شد، که، طرح سوالات، نظریات سیاسی، و فرضیه های سیاسی افغانهای ما، زمانی که، بلخصوص بر سلسله مباحثی نظریات نوین علوم سیاسی استوار باشند، نباید کم ارزش تلقی گردند، زیرا این نوع سوالات، نظریات سیاسی و فرضیه های سیاسی، نه تنها گاهگاهی قادر به آن اند که هر ذهن کنجکاوی را به تحرک بیآورند، بلکه در بسا مواقع روشنایی بخشی تاریک ترین و باریک ترین سناریو های اجانب نیز بوده می توانند که در قبال منافع ملی ما طراحی می گردند!

موضوع فعلی از این قرار است، که، آقای حامد کرزی در عین حالی که وزیر آن زمان صلب صلاحیت شده و مشاور مخصوص اش آقای رنگین اسپنتا در مسکو مصروف و مشغول مشوره و مذاکره با متخصصین روسی میباشد، در یک مصاحبه ای با یک نشریه ای رژیم ایران که به زبان انگلیسی نشریاتش را برون می دهد و از چندی بدین سو نام تهران تایمز را به خود گرفته است، به اظهارتی پرداخته است.
منبع: Tehran Times
مورخه ای ۱۱ نومبر ۲۰۱۷م.
http://www.tehrantimes.com/news/418370/Karzai-calls-on-regional-countries-to-be-vigilant-against-U-S

آقای کرزی در این مصاحبه اش در جواب به سوالی یک حقیقتی را اظهار نموده است که همه افغانهای آگاه از مسایل افغانستان با وی در این قسمت همنظر به نظر می رسند، و آن هم اینکه، آقای کرزی اظهار نموده است که ظهور "داعش" درافغانستان یک پدیده داخلی نیست این گروه تروریستی بر سرزمین افغانستان رخنه کرده است. مردم ما با وحشت داعشی ها مخالف اند.

اما در قسمت این موضوع که گروه ها و عناصری که در افغانستان تحت نام داعش و یا به اصطلاح تحت پوشش داعش، تحت بیرق داعش در افغانستان، بلخصوص در مناطق سرحدی ازبکستان و حتی گاهگاهی در داخل ازبکستان نیز به اعمال تروریستی و ایجاد خوف و وحشت می کنند، چندان معلومات کافیی را ارایه نه نموده اند، که دلالت به کم اطلاعی جناب ایشان به مغلقیت موضوع می نماید:

اولاً باید در قسمت این مصاحبه ای اخیر آقای حامد کرزی باید خاطر نشان نمود، که، میدیای را که آواز آقای کرزی را به زبان انگلیسی انعکاس داده است، یکی از ابزار های سیاسی رژیم آخوندی ایران است. یعنی: "تهران تایمز" امروزی که امروز یکی از ابزار سیاسی رژیم آخوندی ایران است، همان اخبار و یا روزنامه ای است، که، قبل از آمدن خمینی به نام "تهران ژورنال" مسمی بود، در آن زمان مؤسسه اطلاعات ایران ناشر آن بود و امروز به تهران تایمز تغیر نام داده است و از حمایت قوی سازمان تبلیغات رژیم آخوندی ایران بر خوردار می باشد و به جز از یک افزار سیاسی رژیم ایران چیزی دیگری نیست. چرا و به وسیله ای کی، توسط کی ها، در چنین شرایط بغرنج افغانستان، این مصاحبه ای آقای چپن سالار کرزی با این افزار سیاسی رژیم ایران، یعنی با تهران تایمز راه اندازی شده است؟

ثانیاً آیا این یک تصادف است، که، در عین شب و روزی که آواز وزیر مخلوع آقای کرزی که آقای رنگین اسپنتا باشد، از مسکو در نشستی با متخصصین روسی بلند شود و مصاحبه ای اخیر آقای حامد کرزی در عین زمان از کانال افزاری رژیم آخوندی ایران؟

آقای کرزی در این مصاحبه اش کشور ایران را با رژیم آخوندی اش یک کشور متمدن می خواند، مگر سوال در این است، که، آیا کشوری را که حتی در سرک های پایتختش شبانه به صدا ها طفل فقیر افغان تجاوز جنسی صورت گیرد، کدام عقلی می تواند یک کشور متمدن بخواند؟ بدون شک، که، برداشت آقای حامد کرزی از تمدن به یک کورس اکابر نیاز دارد!

آقای کرزی با همه مصارف که بالای وجود مبارک شان شده است، نباید به حیث یکی از ابزار های سیاسی رژیم آخوندی ایران و یا به اصطلاح به حیث بُلند گوی رژیم آخوندی ایران در صحنه ای بغرنج سیاست های منطقوی و جهانی، در بین گرگان باران دیده ای جهانی عرض اندام فرمایند، زیرا همچو برداشت های سطحی جناب ایشان از قضایا، شاید به ضرر همه افغانها تمام شود!

بدون شک که نه امریکا و نه هم هیچ کشوری دیگری حق آنرا دارند، که، در افغانستان عزیز ما از افراطیت و فساد اداری و تروریزم و گروپ های تروریستی تحت پوشش نام داعش حمایت نماید!

اما سوال در این است، که، از کجا، روی کدام سنجشی آقای حامد کرزی مطمین است، که، در بین این همه گروه های تروریستی که تحت نام داعش و نمی دانم چه و چه در افغانستان، بلخصوص در مناطق سرحدی افغانستان - ازبکستان فعالیت های تروریستی را انجام می دهند، در عقب این اعمال تروریستی دست حمایت رژیم ایران نیز نباشد؟

فرضیه: آیا این برداشت غلط است، که، به هر اندازه ای که در سر حدات افغانستان-ازبکستان و یا هم در داخل خاک ازبکستان، به اصطلاح تَق و پَق گروه ها و عناصری تروریستی تحت نام داعش، تحت پوشش بیرق داعش، تحت نام القایده و نمی دانم تحت نام های چه و چه، ازدیاد می یابد، به همان اندازه دولت ازبکستان از ترس جان، خود را به ایران و روسیه می چسپاند؟
نخیر این بر داشت بلکل درست است!

حالا ما که این موضوع را درک نموده ایم، آیا رژیم ایران از همچو یک موضوعی نمی داند؟
واضعیست که می داند!

از طرف دیگر رژیم ایرانی که امروز، بیشتر از هر زمانی علاقه ای شدیدی به ارتباطات اقتصادی با ازبکستان دارد، چنانچه می خواهد تجارت تقریباً نیم میلیاردیفعلی ایران را با ازبکستان در قدم اول به یک میلیاد دالر ارتقا بخشد، در فکر ساختن ده ها و صد ها فابریکه یا همچو چیز های در ازبکستان است، ایران در پی فارسی سازی زبان ازبکستان هم است، پس در صورت موجودیت همچو علایق شدید امروزی رژیم ایران به کشور ازبکستان، آیا بعید و نا ممکن به نظر می رسد، که، ایران با ایجاد دَق و پَق در سرحدات افغانستان-ازبکستان تحت پوشش داعشیان، در دولت ازبکستان ترس و لرزه ایجاد نماید، و بدان وسیله ایران و روسیه هر دو چانس چساپنیدن ازبکستان را به خود شان، به عبارت دیگر در آن صورت چانس مکیدن ازبکستان را برایشان چند برابر نمایند؟
نخیر در شرایط بغرنج کنونی که همه کشور ها با پلان های شان منافع شانرا می جویند، موجودیت همچو یک سناریوی ماهرانه و محیلانه ای از جانب رژیم ایران و روسیه در قبال مکیدن ازبکستان، نیز، از سطح احتمالات به دور نمی باشد!

از این روست که هر گاه به نظریات و مشاهدات هموطنان ما که می گویند، مثلاً عطا محمد نور خود در ناآرامی های ولایت بلخ دست دارد، دقیقاً تعمق به خرچ بدهیم، این هم خارج از امکان به نظر نمی رسد، که، در پلان های ترسانیدن دولت ازبکستان از تَق و پَق به اصطلاح داعشیان، وی نیز سهیم باشد!

و همچنان زمانی که آقای رنگین اسپنتا در مسکو در مذاکراتش با متخصصین و مشاورین روسی، از تقویه و حمایت اخوت منطقه ای صحبت می کند، بلخصوص شنیدن اصطلاح اخوت از زبان آقای اسپنتا، آن هم در مسکو، بدون شک که سوال بر انگیز است: یعنی: آقای رنگین اسپنتا در مسکو در مذاکراتش با متخصصین و مشاورین روسی، خواهان تقویه و حمایت اخوت منطقه ای کی ها شده است؟

آیا مثلاً آقای رنگین اسپنتا در مسکو در مذاکراتش با متخصصین و مشاورین روسی، خواهان تقویه و حمایت اخوت منطقه ای فعالین رژیم ایران، عطامحمد نور و تق و پَقی های سرحدات افغانستان-ازبکستان شده است و یا خواهان کدام چیزی دیگر؟

قسمی که دیدیم، نظر به احتمالات موجوده، همین قسمی که امکان دارد، که، به گفته ای آقای کرزی امریکا و متحدینش داعشیان را حمایت کنند، این احتمال نیز وجود دارد، که، نظر به فرضیه ای بالا ایران-روسیه در سرحدات افغانستان-ازبکستان داعش زایی کنند، تا با ایجاد لرزه ای ترس بر اندام دولت ازبکستان، بسته کشور ازبکستان را ببلعند!

بدون شک که بحران جاری کشور عزیز ما نیاز به تحلیل های دقیق تری دارند.

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما